BLIV TEKNISK ASSESSOR ELLER TEKNISK EKSPERT

DANAK søger løbende eksperter, der kan bistå ved tildeling og opretholdelse af akkreditering. Eksperter skal have praktisk erfaring og solid kompetence inden for et eller flere specifikke områder.

Eksperter deltager sammen med DANAKs medarbejdere ved besøg på laboratorier og hos overensstemmelsesvurderingsorganer. Eksperter kan også deltage ved DANAK gennemgang af ansøgninger og anden dokumentation.

DANAK er opdelt i 2 sektioner (LAB og CERT), der begge anvender eksperter, men opgaver og krav er lidt forskellige. En ekspert kan dog sagtens bistå begge sektioner. LAB benytter primært tekniske assessorer (TA), mens CERT primært benytter tekniske eksperter (TX).

Som regel tegner man som ekspert en 5-års kontrakt med DANAK, men man kan også indgå kontrakt for en enkelt opgave. Ud over kontrakten modtager man en TA/TX-personalehåndbog om arbejdet som ekspert.

HVAD SKAL EN EKSPERT KUNNE

For det første kræves det, at man har den faglighed, der skal til for at bedømme virksomhedens kompetence indenfor det område, DANAK skal bedømme. Fagligheden kan være baseret på både praktisk og teoretisk erfaring.

Derudover er det vigtigt, at man kan optræde neutralt og imødekommende, og at man kan registrere og afrapportere fra besøgene. Samtidig optræder man som ekspert også som repræsentant for DANAK.

Upartiskhed og uvildighed skal sikres, derfor må eksperten ikke have anden tilknytning til de konkrete sager fx i form af at have ydet rådgivning.  Tilsvarende vil eksperter, der er fast tilknyttet en akkrediteringssag, blive overført til andre sager efter en årrække.

HVORDAN BLIVER MAN TEKNISK ASSESSOR (TA) ELLER TEKNISK EKSPERT (TX)

Indledningsvis har man oftest en kort samtale med en ledende assessor, hvor man vender kompetencer og arbejdsopgaver. Herefter vil DANAK bede om et opdateret CV, der er rettet mod det konkrete faglige område. Efter yderligere afklaringer fra begge sider, kan den ledende assessor indstille eksperten hos sektionslederen.

Forud for arbejde for DANAK skal en kontrakt med tilhørende fortrolighedserklæring være på plads. Og i forhold til konkrete arbejdsopgaver skal laboratorium eller overensstemmelsesvurderingsorgan godkende, at DANAK benytter eksperten.

Tekniske assessorer (TA) skal deltage i et 3-dages grundkursus i den relevante akkrediteringsstandard hos DANAK. Har man ikke tidligere deltaget i kurset, tilbyder DANAK en plads under forudsætning af at transport og tidsforbrug dækkes af kursisten. Kurset sætter deltagerne i stand til selvstændigt at udføre opgaver sammen med DANAKs bedømmelsesholdet, som består af en ledende assessor og op til flere andre tekniske assessorer.

Tekniske eksperter (TX) skal ikke på grundkursus. Den tekniske ekspert udfører normalt ikke selvstændig bedømmelse. TX’en får instruktion i funktionen som teknisk ekspert forud for arbejdet, og i nogle tilfælde specifik information om afsnit i den relevante akkrediteringsstandard.

HVILKE OPGAVER HAR EN TEKNISK ASSESSOR ELLER TEKNISK EKSPERT I BEDØMMELSEN?

I LAB sektionen varetager de tekniske assessorer selvstændigt bedømmelsen af de tekniske krav. Det kan være personalekompetencer, laboratoriets indretning, analysearbejde, kvalitetssikring af resultater mm.

I CERT sektionen vil den tekniske ekspert normalt bistå den ledende assessor ved gennemgang af sager under kontorbesøg og på markbesøg, hvor overensstemmelsesorganets praktiske udførelse af opgaver bedømmes. Desuden kan eksperten bistå ved DANAKs bedømmelse af ansøgninger.

Der vil ofte være behov for nogle timers forberedelse til at gennemgå de procedurer og andet materiale, som DANAK har modtaget fra virksomheden.

Selve besøgsdagen starter med et indledende møde, hvor dagens program fastlægges. Derefter går man i gang med bedømmelsen.

Efter LABs besøg og CERTs kontorbesøg afholder den ledende assessor og eksperterne møde, hvor man diskuterer eventuelle afvigelser og bedømmelsesholdets indstilling. Dagen afsluttes med et møde med laboratorium/overensstemmelsesorgan, hvor afvigelser og bedømmelsesholdets konklusion meddeles. Ved CERTs markbesøg sker dette først efter, at DANAK har modtaget overensstemmelsesorganets rapport.

Efter besøget skal eksperten og den ledende assessor udarbejde en rapport. Når laboratorium/overensstemmelsesorgan har givet DANAK svar på de afvigelser, der blev fundet på besøget, kan ledende assessor kontakte eksperterne med henblik på at få svaret bedømt. Her forventes det, at eksperterne kan reagere hurtigt af hensyn til alle parter.

FORTSAT INTERESSERET?

Du er velkommen til at kontakte en af  DANAKs to sektionsledere eller Tina Henriette Jensen tij@danak.dk.

Læs mere om jobbet som TA i laboratoriesektion: TA-folder

Læs mere om jobbet som TX i certificeringssektionen: TX-folder