EU-FORORDNING 765/2008

OM KRAV TIL AKKREDITERING OG MARKEDSOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED MARKEDSFØRING AF PRODUKTER.

Forordning 765/2008 kan ses som en form for "grundlov" for hele akkrediteringsområdet i Europa. Med forordningen, der gælder i alle EUs medlemslande, vedtog EU fælles regler på akkrediteringsområdet.

Forordningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Den er i Danmark medtaget i produktloven fra 2021.

Med forordningen blev der skabt et fælles juridisk grundlag for de nationale akkrediteringsorganer i EU. I Danmark skal DANAK følge disse regler.

Dette banede vej for, at EU-Kommissionen i europæisk lovgivning kan henvise til akkreditering eller stille krav om brug af akkreditering for at bedømme virksomheders tekniske kompetencer eller for at sikre, at produkter overholder lovens krav.

FORORDNINGENS KRAV TIL AKKREDITERINGSORGANER

Forordningen stiller krav om, at hvert land skal udpege et nationalt akkrediteringsorgan. Desuden fastlægger den en række krav til akkrediteringsorganer.

De må i henhold til forordningen ikke konkurrere med andre landes akkrediteringsorganer eller med akkrediterede virksomheder. Akkreditering skal sidestilles med "offentlig myndighedsaktivitet".

Kravene i EU-forordningen skal styrke et mere velfungerende indre marked i Europa. Desuden giver forordningen øget sikkerhed for, at produkter opfylder kravene i europæisk lovgivning, når de udbydes på det indre marked.

DANAK levede allerede før forordningen op til kravene i standarden ISO/IEC 17011, standarden for akkreditering, som forordningen i høj grad bygger på.

En vigtig forskel for DANAK er dog kravet om, at akkrediteringsorganerne ikke må konkurrere indbyrdes. De nationale organer skal primært akkreditere i deres hjemland. Det betød, at enkelte udenlandske kunder hos DANAK måtte overføres til nationale organer i andre lande.

Læs EUs forordning 765/2008 her