ILAC OG IAF

Internationalt er der to organisationer på akkrediteringsområdet:

  • International Accreditation Forum (IAF) - den internationale organisation for akkreditering til certificering af ledelsessystemer, produkter, processer, serviceydelser, personer samt til validering og verifikation.
  • International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) - den internationale organisation for akkreditering af laboratorier og inspektionsorganer.

De to organisationer arbejder tæt sammen.

FOR AKKREDITERINGSORGANER FRA HELE VERDEN

Medlemmer af IAF og ILAC er blandt andet akkrediteringsorganer fra hele verden - herunder DANAK.

Andre medlemmer kan være repræsentanter fra industri eller akkrediterede virksomheder.

IAF og ILAC arbejder for at få akkreditering udbredt og anerkendt globalt. Dermed kan international handel gøres lettere, så produkter og ydelser kan krydse grænser uden at skulle certificeres eller testes på ny.

Det globale system omkring akkreditering bygger på en ensartet fortolkning og brug af de internationale standarder. Både de standarder, som danner grundlag for akkreditering af virksomheder, og de standarder, som akkrediterede virksomheder anvender, når de leverer ydelser til kunder.

MEDUNDERSKRIVERE PÅ IAF- OG ILAC-AFTALER

Akkrediteringsorganer, som har indført og anvender akkrediteringskriterierne korrekt, kan blive medunderskrivere af IAF- og/eller ILAC-aftalen.

For at et akkrediteringsorgan kan underskrive aftalen om gensidig anerkendelse, vil ILAC/IAF gennemføre en såkaldt peer-evaluering - i Europa sker dette på EA-niveau, hvilket dermed omfatter DANAK.

Med evalueringen bedømmes, om standarder er implementeret og anvendes korrekt af akkrediteringsorganet. Bedømmelsen gentages hvert fjerde år.

Underskrivere af aftalerne forpligter sig til at anerkende akkrediteringer fra andre akkrediteringsorganer som ligeværdige.

Samtidig forpligter de sig til at overholde fælles retningslinjer fra IAF eller ILAC om fortolkningen af akkrediteringsstandarder.

DANAKS AFTALER MED IAF OG ILAC

DANAK har underskrevet multilaterale aftaler med ILAC og IAF om global gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater med DANAKs akkrediteringsmærke.

Der er indgået aftale med ILAC inden for kalibrering, prøvning, medicinsk undersøgelse,  præstationsprøvning og produktion af referencematerialer samt inspektion.

Aftalen med IAF vedrører certificering af ledelsessystemer, produkter og personer samt validering og verifikation.

Desuden er aftalen begrænset til nogle underområder (sub scopes), som beskrevet her

DANAK deltager årligt i generalforsamlingen hos ILAC/IAF og deltager i de tekniske komitéer, der drøfter fortolkning af akkrediteringsstandarder. Direktør Jesper Høy er DANAKs kontaktperson i forhold til ILAC og IAF.

BROCHURER OG HJEMMESIDER

De to globale organisationer har udgivet en række brochurer og andet materiale vedrørende akkreditering.

ILAC

IAF