SÅDAN BLIVER MAN AKKREDITERET

AKKREDITERINGSPROCESSEN

Ved en akkreditering får en virksomhed en anerkendelse og bekræftelse af, at den løser sine opgaver på kompetent vis. Akkreditering sætter fokus på virksomhedens organisation og dets kvalitetssystem med tilhørende procedurer. Desuden skal de tekniske og faglige kompetencer i virksomheden holdes på et højt niveau - alt med henblik på at opfylde kravene i den gældende standard.

Som led i akkrediteringsprocessen foretager DANAK en bedømmelse af, om alle standardens krav er opfyldt. I givet fald udstedes et akkrediteringsdokument til virksomheden.

Nedenfor kan du se de vigtigste elementer i akkrediteringsprocessen. Der kan være forskelle i processen afhængigt af den standard eller det akkrediteringsområde, som virksomheden søger om akkreditering til.

 1. FORBEREDELSE

  Før en virksomhed ansøger om akkreditering, kan den på DANAKs hjemmeside se akkrediteringskravene  til det specifikke akkrediteringsområde. Selve akkrediteringsstandarden kan anskaffes via Dansk Standard.

  Derudover afholder DANAK gerne et orienteringsmøde med virksomheder, der overvejer eller planlægger at blive akkrediteret.

 2. ANSØGNING

  Når en virksomhed ansøger om akkreditering, skal den bruge et ansøgningsskema, som hentes på DANAKs hjemmeside.

  Når DANAK har modtaget ansøgningen, udpeges en ledende assessor som ansvarlig for akkrediteringsprocessen. Den ledende assessor udgør sammen med tekniske assessorer eller særligt sagkyndige med specifik erfaring i de aktiviteter, som akkrediteringen omfatter, det samlede bedømmelsesteam.

  DANAK gennemgår den dokumentation, som virksomheden fremsender, og vurderer, om den er tilfredsstillende og opfylder standardens krav. Hvis ikke, vil ansøgeren få mulighed for at revidere materialet eller sende supplerende oplysninger.

 3. BESØG

  Ansøgeren afgør sammen med DANAK, om der er behov for et præevalueringsbesøg, der skal afgøre, om grundlaget er godt nok til at gennemføre et egentligt akkrediteringsbesøg.

  Selve akkrediteringsbesøget gennemføres som hovedregel på alle adresser, hvor virksomheden udfører akkrediterede aktiviteter. Der kan både være tale om kontorbesøg og såkaldte markbesøg med demonstration af virksomhedens konkrete måde at arbejde på.

  Som afslutning på akkrediteringsbesøget holder bedømmelsesteamet et afsluttende møde med virksomheden.

  Her bliver rapporten med eventuelle afvigelser præsenteret sammen med indstilling om akkreditering. Derefter aftaler man en tidsfrist for gennemførelse af korrigerende handlinger i forhold til afvigelserne.

  Desuden oplyser man om muligt, om der kan indstilles til akkreditering, når afvigelserne er udbredret, eller om opfølgende eller supplerende bedømmelse er nødvendig først.

 4. EFTERBEHANDLING

  Efter besøget udarbejder DANAK en bedømmelsesrapport. Den sendes sammen med afvigelsesrapporterne til virksomheden.

  Afvigelser "lukkes" ved, at ansøgeren sender dokumentation for korrigerende handlinger. I nogle tilfælde bliver der også tale om et opfølgningsbesøg for at bedømme, om korrigerende handlinger er sat i værk, og om de er tilstrækkelige og effektive.

  Den ledende assessor vil som afslutning aflevere rapporten samt dokumentation for lukning af afvigelserne til DANAK’s akkrediteringskomité - sammen med en indstilling om akkreditering. Komiteen træffer afgørelse om akkreditering af virksomheden.

 5. UDSTEDELSE AF AKKREDITERING

  Når afgørelsen om akkreditering er truffet, sendes afgørelsen samt et akkrediteringsdokument til virksomheden. Samtidig bliver virksomhedens navn, kontaktoplysninger og en fortegnelse over de aktiviteter, som virksomheden er akkrediteret til, offentliggjort på DANAKs hjemmeside.

  En akkreditering gælder normalt for 4 år.

 6. OPRETHOLDELSE AF AKKREDITERING

  DANAK fastsætter et antal tilsynsbesøg, som skal gennemføres i løbet af akkrediteringsperioden for at vurdere, om virksomheden fortsat lever op til kravene. Der planlægges typisk et besøg om året i den første akkrediteringsperiode.

  Et tilsynsbesøg er som regel mindre omfattende end et akkrediteringsbesøg. Der bliver udarbejdet en besøgsrapport med anbefaling om opretholdelse af akkrediteringen.

  Hvis der findes afvigelser, udarbejdes en afvigelsesrapport, og der aftales en tidsfrist for korrigerende handlinger.

 7. SUSPENDERING ELLER ÆNDRING AF AKKREDITERING

  - Suspendering

  Det kan ske, at afvigelser konstateret ved for eksempel et tilsynsbesøg er så alvorlige, at bedømmelsesteamet indstiller til suspendering eller tilbagetrækning af en akkreditering. Dette afgør DANAKs akkrediteringskomité.

  Hvis virksomheden selv har anmodet om suspendering, kan suspenderingen aftales administrativt. En suspendering kan vare maksimalt seks måneder.

  Det fremgår af registret over akkrediterede virksomheder på DANAKs hjemmeside, om en akkreditering er suspenderet.

  - Ændring

  Virksomheden kan på ethvert tidspunkt anmode om ændring i akkrediteringen. Ved behandling om ændring af en akkreditering vurderer DANAK, om ændringen kan godkendes ved en gennemgang af dokumenter eller om der er behov for et supplerende bedømmelsesbesøg hos virksomheden.

 8. FORNYELSE AF AKKREDITERING
  En fornyelse følger den samme procedure som ved behandling af en ansøgning. Processen er dog mindre omfattende og hurtigere, idet erfaringerne fra samarbejdet om virksomhedens tidligere akkrediteringsperiode indgår ved tilrettelæggelse af fornyelsesprocessen.
 9. OPHØR AF AKKREDITERING

  Hvis virksomheden ikke vil forny akkrediteringen, udløber den, når akkrediteringsperioden slutter.

  Virksomheden kan også selv vælge at opsige sin akkreditering, for eksempel hvis den ikke længere mener at leve op til kravene i en akkreditering.

YDERLIGERE INFORMATION

Du er velkommen til at kontakte DANAK, hvis du har spørgsmål.

Brochure om akkrediteringsforløbet- trin for trin: