Myndighedsordninger

Krav om certificering indgår i en række love- og regler. Der kan også være krav om, at certificeringen skal være akkrediteret. Reglerne kan være beskrevet i bekendtgørelser, forordninger eller direktiver.

EA har udgivet en fortegnelse over EU-lovgivning, der henviser til akkreditering og overensstemmelsesvurdering. Se EA-INF/05

 

DANAK kan

- evaluere om nye ordninger opfylder kravene til akkrediteret certificering

- evaluere ændring af anerkendte ordninger

- tildele akkreditering til certificering efter gældende ordninger

 

Nye ordninger

Danske myndigheder kan bede DANAK om at evaluere en påtænkt certificeringsordning – i forhold til om der kan akkrediteres til certificering efter ordningen. DANAK gennemgår ordningens kravdokumenter mm og evaluerer, om kravene er tilstrækkeligt specifikt beskrevet, og om krav til virksomhed og certificeringsorgan lever op til de internationale regler for akkreditering.

DANAK evalurer ordninger efter krav fastsat af European Accreditation (EA) i proceduren EA-1/22 og DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB21.

 

Ændring af ordninger

Ændring af anerkendte ordninger skal bedømmes af DANAK, inden der kan akkrediteres til den nye version. Ved bedømmelsen lægger DANAK bl.a. vægt på, om der er fastsat klare overgangsregler med rimelige tidsfrister. Således at alle involverede parter kan nå at implementere ændringerne.

 

Gældende ordninger

Ordninger, der er evalueret af DANAK, omfatter inspektion, prøvning, personcertificering, produktcertificering og systemcertificering samt validering og verifikation.

De enkelte ordninger bygger på danske og/eller EU-regler og kan fx danne grundlag for notificering.

Internationalt kan der være aftaler, som sikrer, at akkrediteringen anerkendes uden for EU. Det gælder fx handelsaftalen mellem EU og Canada, CETA, hvor det fremgår at fx notificering efter byggevarelovgivningen er gensidigt anerkendt.

Se listen over de ordninger, som DANAK kan akkreditere til.

Liste over virksomheder, der er akkrediteret af DANAK, kan fremsøges på DANAKs webside.

 

Eksempler på ordninger, hvor DANAK har/kan akkreditere til certificering:

  • Byggevareforordningen, hvilket danner grundlag for notificering af bemyndigede organer til EU-kommissionen
  • Måleudstyrsdirektivet (MID)
  • EU-forordning om beskyttede geografiske betegnelser (BGB/BOB) fx Esrom ost
  • Dansk bekendtgørelse om Energimærkning
  • GDPR, dele af Persondataforordningen. Virksomheder kan udarbejde ordninger, der beskriver, hvorledes overholdelse af dele af Persondataforordningen dokumenteres af en nærmere angivet målgruppe. Disse ordninger skal godkendes af Datatilsynet og af DANAK. Læs mere i AMC 31.