Ny udgave af AB 1 om Generel bestemmelse om akkreditering

DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 1 – Generel bestemmelse om akkreditering er blevet revideret og den nye udgave kan findes her.

En version med ændringsmarkering kan desuden findes her i en periode.

 

AB 1 har været udsendt i høring til alle DANAKs kunder og til DANAKs bestyrelse. Der er kun modtaget bemærkninger fra DANAKs bestyrelse mht. tilpasning til produktloven og til rammekontrakten. Bemærkningerne har medført enkelte tilretninger til pkt. 9.8 og 9.10.

Ændringerne, som blev meddelt ved høringen, er følgende:

Der er tilføjet tekst i afsnit 9, 10 og 12.

Grundlaget for ændringerne er følgende:

 

Afsnit 9

Ændringerne om DANAKs behandling af information og offentliggørelse om akkreditering skyldes, at akkrediteringsområdet er flyttet fra erhvervsfremmeloven til produktloven, og at afsnittet om myndighedernes overvågning af akkrediteringsområdet herved er ændret, samt ændringer i DANAKs rammeaftale med Sikkerhedsstyrelsen.

Produktlovens generelle kontrolbeføjelser gælder ikke på akkreditering, men i paragraf 9 b i produktloven er angivet:

Kontrolbeføjelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på akkrediteringsområdet med undtagelse af beføjelserne i § 9, § 10, stk. 1, og § 24.«

  • 9 i produktloven angiver at Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaven som kontrolmyndighed.
  • 10 stk. 1 i produktloven angiver at Kontrolmyndigheden kan fra enhver kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for kontrolmyndighedens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold hører under kontrolmyndighedens kompetence.

Disse er videreførelser af beføjelser fra Erhvervsfremmeloven og DANAK oplyser i punkt 9.6 i AB 1 om disse beføjelser.

  • 24 i produktloven angiver at:

Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2. Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af.

Stk. 3. Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

Denne beføjelse er endnu ikke udmøntet. I DANAKs kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen er angivet:

I samarbejde mellem styrelsen og fonden kan der etableres en aftale om et system, hvor styrelsen under fortrolighed kan analysere data fra akkrediteringsprocessen med henblik på at finde trends og systematisk manglende opfyldelse af forpligtelser. 

Når en sådanne aftale etableres, vil DANAK informerer herom og eventuelt tilrette AB 1.

Rammekontrakten mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen angiver:

Ved virksomheder, hvor der partshøres i forbindelse med suspension, indskrænkning eller tilbagetrækning af akkrediteringer, skal styrelsen orienteres.

Dette er hjemlet i produktlovens paragraf 10 og DANAK oplyser herom i AB punkt 9.7

Rammekontrakten mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen angiver desuden:

Hvor andre myndigheder og styrelsen anvender akkrediterede ydelser i forbindelse med regelhåndhævelsen og i den forbindelse er sikret hjemmel til at modtage oplysninger fra fonden, skal fonden indgå i forhandlinger om vilkår for udlevering af oplysningerne.

DANAK oplyser om dette i AB 1 punkt 9.8.

 

Afsnit 10

Beskrivelsen af klager er tydeliggjort i forhold til krav i produktloven og i bekendtgørelse om akkreditering.

 

Afsnit 12

Tilføjelsen af dette afsnit om ansvarsregulering er vilkår i DANAKs professionelle ansvarsforsikring som DANAK skal informere om iht. ISO 17011 punkt 8.2.1. a) 2 og forsikringsbetingelserne.

Ansvarsreguleringen svarer til den, som mange akkrediterede virksomheder anvender ved udførelsen af overensstemmelseserklæringer.

 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk