Ny udgave af AB 18 om akkreditering som grundlag for notificering

DANAK har udarbejdet ny udgave af akkrediteringsbestemmelse AB 18 om akkreditering som grundlag for notificering. AB 18 kan findes her. En udgave med ændringsmarkering kan findes her.

 

Der er i 2020 udgivet en ny version af EA-2/17 med krav til akkreditering, der anvendes som grundlag for notificering. En række af DANAKs akkrediteringer berøres af dette, og for disse akkrediteringer skal de nye krav indføres. EA-2/17 kan findes her. For flere akkrediteringer betyder den nye version af EA-2/17, at man skal akkrediteres til en anden standard, end den man er akkrediteret til i dag!

AB 18 er DANAKs indførelse af krav i EA-2/17, og AB 18 skal derfor læses sammen med EA-2/17.

 

De væsentligste ændringer er følgende:

  1. Den standard, der i EA-2/17 er anført som den foretrukne akkrediteringsstandard til de forskellige typer notificering, skal nu anvendes.
    Det vil sige, at nye ansøgninger om akkreditering kun kan gives til den foretrukne standard.

    Det betyder også, at akkrediteringer, der tidligere er givet til en anden standard end den foretrukne, skal ændres til den foretrukne standard, hvis akkreditering ønskes opretholdt. Termin for gennemførelse af denne proces fremgår af AB 18. Dokumentation for indførelse af krav vedr. akkreditering til ny standard skal fremsendes til DANAK senest den 1. april 2022. DANAK vil når ansøgning med dokumentation er modtaget tilstræbe at gennemføre besøg vedr. den nye akkrediteringsstandard, så disse gennemføres i kombination med besøg vedr. den tidligere anvendte akkrediteringsstandard.
    Nationale myndigheder kan dog vælge en anden akkrediteringsstandard end den foretrukne. DANAK har forespurgt de myndigheder indenfor hvis område den nye EA-2/17 medfører et skifte af akkrediteringsstandard for de notificerede organer. DANAK har ikke modtaget ønske om andre standarder end dem, der er anført som foretrukne.

  2. Udover kravene i den standard, der akkrediteres til, er der i EA-2/17 anført tillægskrav i en eller flere andre akkrediteringsstandarder. Det vil fx sige, at der for en ordning, hvor der kræves akkreditering til produktcertificering (ISO/IEC 17065), og som omfatter auditering hos virksomhed, er anført tillægskrav i akkrediteringsstandarden for certificering af ledelsessystemer (ISO/IEC 17021-1). Det var egentlig også anført i den tidligere udgave af EA-2/17, men tillægskravene er nu udvidet til flere, og det er anført, at fortolkningsdokumenter fra IAF vedr. tillægskravene bør eller skal anvendes.

I EA-2/17, Annex A fremgår det, at der for hovedparten af ordningerne skal være akkreditering til ISO/IEC 17065. Kun på meget få områder kan der fremover ved akkreditering som grundlag for notificering anvendes ISO/IEC 17020, 17021-1, 17024 eller 17025.

 

For de akkrediteringer, der ikke kan fortsætte med den nuværende akkrediteringsstandard, kan ændringerne drøftes med de sagsansvarlige ledende assessorer på de nuværende akkreditereringer. De ledende assessorer vil kontakte de pågældende akkrediteringer indenfor de næste par uger.

Overgangen til de nye standarder samt efterlevelse af tillægskrav skal være sket senest april 2023, hvorfor der skal søges senest den 1. april 2022.

 

Revisionen af AB 18 har været udsendt i høring. Der er modtaget en kommentar vedr. grundlaget for indførelsen af kravene. I f. t. høringsudgaven er der kun indført mindre korrekturmæssige tilretninger.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk