KLAGER OVER DANAKS AFGØRELSER

Afgørelser om afslag på eller delvis imødekommelse af en ansøgning om akkreditering, suspendering eller delvis suspendering af en meddelt akkreditering, og tilbagekaldelse eller delvis tilbagekaldelse af en meddelt akkreditering, kan påklages til DANAK.

Klager vil blive orienteret om proces for behandling af klager og om resultatet. Afgørelser vedr. påklager vil blive truffet af personer, der ikke har været involveret i de aktiviteter, der påklages.

Afgørelser som kan påklages til Klagenævnet for Udbud

Hvis den fornyede behandling af sagen ikke fører til, at virksomheden fuldt ud imødekommes i forhold til klagen, kan afgørelsen indbringes for Klagenævnet for Udbud.

DANAKs afgørelser kan påklages til Klagenævnet for Udbud. Klage til nævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage skal indgives gennem DANAK.

Afgørelser som kan påklages til Sikkerhedsstyrelsen

Andre afgørelser inden for akkreditering end de ovenfor anførte, kan påklages til Sikkerhedsstyrelsen. Eksempler på afgørelser kan være i en sag om anmodning om aktindsigt; at en sag afvises; nægtelse af genoptagelse af en sag i forbindelse med, at der henvises til, at der skal indgives en ny ansøgning i stedet; eller hvor den akkrediterede bliver pålagt noget ud over det normale, og som medfører omkostninger, hvad der f.eks. efter en konkret vurdering af de faktiske forhold kan være fastsættelse af flere ordinære tilsynsbesøg i en akkrediteringsperiode end normalt.

DANAKs afgørelser kan påklages til Sikkerhedsstyrelsen. Klage til styrelsen skal indbringes inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage skal indgives gennem DANAK.

Afgørelser vedrørende GLP

Alle afgørelser, som DANAK træffer i forbindelse med varetagelse af opgaver efter gældende bekendtgørelser om anvendelse og kontrol med principperne for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og kemiske stoffer og produkter, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage til nævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage skal indgives gennem DANAK. Sekretariatet for Miljø- og Fødevareklagenævnet kan på nævnets vegne se bort fra overskridelse af klagefristen inden for 6 måneder efter afgørelsen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig jf§9, stk. 2 i bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser vedr. notifikation efter byggevareforordningen

DANAKs afgørelser om notifikation efter byggevareforordningen, kan ikke påklages til en administrativ myndighed. DANAKs afgørelser om akkreditering, som ligger til grund for DANAKs notificering efter byggevareforordningen, kan påklages som angivet ovenfor.