SEKTORUDVALG

UDVALGETS FORMÅL

DANAKs bestyrelse har nedsat en række sektorudvalg. De har til formål at rådgive DANAK i sager af principiel betydning for akkreditering eller i specifikke forhold inden for et akkrediteringsområde.

Udvalgene kan indstille emner til behandling i DANAKs bestyrelse og nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til behandling af specifikke problemstillinger.

DANAKs kunder og andre med interesse for området har mulighed for at foreslå emner til drøftelse i udvalget.

UDVALGENES OPGAVER

Udvalgene kan på deres fagområde drøfte krav til akkreditering og forhold vedrørende drift af akkrediteringsordningen, herunder forbedring af den nuværende praksis.

De kan:

  • kommentere udkast til kravdokumenter
  • drøfte ny lovgivning
  • drøfte fortolkning af specifikke krav i standarder, guides og akkrediteringsbestemmelser
  • drøfte særlige krav i forbindelse med myndighedskrav.

Endelig kan de medvirke til at udbrede kendskabet til akkreditering, DANAK samt akkrediteringens betydning for samfundet.

MEDLEMMER, FORMÆND OG SEKRETARIAT

Udvalgenes medlemmer er udpeget af relevante interessenter. Sammensætningen af udvalget er repræsentativ for brugerne af akkrediteringsordningen. Dermed er der repræsentanter for både akkrediterede virksomheder, myndigheder og andre relevante interessenter.

DANAKs direktør kan udpege yderligere medlemmer med specielt kendskab til et udvalgs område. Udvalgenes formænd udpeges af DANAKs bestyrelse. DANAK er sekretariat for udvalgene.

Bestyrelsen har nedsat følgende sektorudvalg:

Der er p.t. ikke et sektorudvalg for de medicinske laboratorier. Samarbejde med interessenter fremgår af Terms of Reference (ToR), som kan læses her