AKKREDITERING TIL KALIBRERING

Laboratorier og virksomheder, der benytter måleinstrumenter eller normaler i deres processer, har behov for at vide, hvor meget disse viser forkert.

Dette kendskab sikres ved at kalibrere måleinstrumenterne. Denne opgave varetages i stort omfang af akkrediterede kalibreringslaboratorier.

Ved kalibrering fastlægger et kalibreringslaboratorium sammenhængen mellem et måleinstruments visning eller en normals påtrykte værdi og en referenceværdi. Denne referenceværdi etableres af kalibreringslaboratoriet og er sporbar til SI-enhedssystemet.

Resultatet af en kalibrering kan udtrykkes ved oplysning om de visninger, instrumentet giver for de tilhørende referenceværdier.

I mange tilfælde opgives også fejlvisningen på måleinstrumentet, som er givet ved forskellen på visningen på måleinstrumentet eller en normals påtrykte værdi og referenceværdien.

KALIBRERING OG JUSTERING

Ofte forveksles kalibrering med justering, hvor fejlvisningen normalt indstilles til at være nul.

Hvis et måleinstrument eller en normal justeres, skal det aftales med kunden, og kalibreringslaboratoriet skal kalibrere måleinstrumentet eller normalen både før og efter justering. For brugere af måleinstrumenter og normaler er kalibreringsresultaternes historik afgørende for at kunne fastlægge tidsintervallet mellem kalibreringer og for at kunne vurdere de værdier, der måles med måleinstrumentet eller normalen i det daglige arbejde.

SÆRLIG ORDNING VEDR. KALIBRERING:

Sikkerhedsstyrelsen bemyndiger laboratorier til at foretage verifikation af målere og målesystemer omfattet af Sikkerhedsstyrelsens regler om måleteknisk kontrol jævnfør Bekendtgørelse nr. 322 om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol.

Centralt for at kunne bemyndiges er, at laboratoriet er akkrediteret til kalibrering på det relevante område.

Bemyndigelse er nødvendig for at kunne verificere målere og målesystemer såsom vægte, vand-, el-, varmeenergi- og benzinmålere.

DISCIPLINER MAN KAN BLIVE AKKREDITERET TIL:

 • Acceleration og hastighed
 • Akustik og ultralyd
 • Kemisk
 • Densitet og viskositet
 • Geometri
 • Elektricitet DC og LF
 • Elektricitet HF
 • Flow
 • Kraft og moment
 • Hårdhed
 • Fugt
 • Ioniserende stråling
 • Magnetisme
 • Masse
 • Optik
 • Tryk og vakuum
 • Referencemateriale
 • Temperatur
 • Tid og frekvens
 • Volumen

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER

 AKKREDITERINGSSTANDARD

 • DS/EN ISO/IEC 17025, 2017 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som kalibreringslaboratorier skal overholde, findes der et større antal internationale guidelines, som er relevante for akkrediterede laboratorier, og som er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

 FORTOLKNINGER

International fortolkning om sammenhængen mellem akkreditering af laboratorier og opfyldelse af ISO 9001:

 AKKREDITERINGSMEDDELELSER

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for akkrediterede kalibreringslaboratorier:

 1. AMF - FÆLLES FOR AKKREDITEREDE VIRKSOMHEDER
2. AML K - FOR KALIBRERINGSLABORATORIER