FYSISK, MEKANISK OG ELEKTRISK PRØVNING

Gennem en fysisk, mekanisk og elektrisk prøvning kan virksomheder og myndigheder få fastlagt fysiske, mekaniske og elektriske parametre og - eller - egenskaber for et produkt eller et emne.

I mange tilfælde skal disse parametre og egenskaber opfylde krav i lovgivning, internationale standarder eller specifikationer, fastsat af virksomheden eller dens kunder.

Særordninger:

 1. Laboratorier kan agere som notificerede prøvningsorganer i henhold til byggevareforordningens system 3.

  På basis af DANAKs bedømmelse af de supplerende krav, som ordningen stiller udover akkreditering, kan DANAK på vegne af Bolig - og Planstyrelsen udpege laboratorier som notificerede organer og indlægge laboratorierne i EU-databasen Nando.

 2. Laboratorier, der benytter akkreditering for at blive udpeget som notificerede organer i henhold til andre direktiver end byggevareforordningen, skal udover akkreditering sikre opfyldelse af kravene i akkrediteringsbestemmelse 18 (AB18), som DANAK yderligere bedømmer overholdelsen af.

  Det vil fremgå af laboratoriets afgørelse om akkreditering samt af registeroplysningerne for laboratorierne på DANAKs hjemmeside, hvilke direktiver bedømmelsen vedrører, sådan at den ansvarlige myndighed kan udpege laboratorierne som notificerede organer og indlægge laboratorierne i EU-databasen Nando.

PRØVNINGSOMRÅDER OG PRODUKTOMRÅDER

PRØVNINGSOMRÅDER

Laboratorier kan akkrediteres til prøvning indenfor en lang række prøvningsområder jf. akkrediteringsbestemmelse AB 3, bilag 1. Prøvningsområderne er:

 • Akustisk prøvning
 • Elektrisk og elektronisk prøvning
 • Klimatisk prøvning
 • EMC prøvning
 • Brandteknisk prøvning
 • Forensisk prøvning*
 • Mekanisk prøvning
 • Ikke destruktiv prøvning
 • Fysisk prøvning
 • Ioniserende stråling og radiokemi*
 • Prøvetagning*

Prøvningsområder mærkede med (*) vil også kunne forekomme indenfor kemisk, biologisk og mikrobiologisk prøvning.

PRODUKTOMRÅDER

Typiskeproduktområder jf. AB3, hvor ovenstående prøvningsområder finder anvendelse er:

 • Militært udstyr
 • Bygge- og anlægsprodukter
 • Elektriske produkter og udstyr
 • Konstruktionsmaterialer
 • Møbler
 • Maskiner og industrielle anlæg
 • Optisk udstyr
 • Personlige værnemidler
 • Legetøj, sport og forlystelser
 • Elektronisk udstyr og software
 • Køretøjer
 • Medicinsk udstyr
 • Træ

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
 • DS/EN ISO/IEC 17025, 2017 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som prøvningslaboratorier skal overholde, findes der et større antal internationale guidelines, som er relevante for de akkrediterede laboratorier, og som er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

 
 AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser, som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for akkrediterede prøvningslaboratorier: 

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AML